EMV Pikk rada (13/09/2014) EMV Pikk rada (13/09/2014)