EMV - pikk rada (14/09/2013) EMV - pikk rada (14/09/2013)