WMOC-2013 Long Final (10/08/2013) WMOC-2013 Long Final (10/08/2013)