WMOC Long Final (07/07/2012) WMOC Long Final (07/07/2012)